Login

[ajax_login]

Crowley Carbon

CROWLEY CARBON är ett irländskt företag som specialiserar sig inom sektorn för energieffektivitet. Företaget grundades år 2009 och har försäljningskontor på Irland, i Storbritannien, Mellanöstern och Australien. Företaget tillhandahåller lösningar för att optimera industriella och kommersiella anläggningars energieffektivitet. CROWLEY CARBON anlägger en helhetssyn och ser till hela industrianläggningens energianvändning. Målet är att optimera all energikonsumtion, från t.ex. hanteringen av den aktuella energiförbrukningen (el eller gas) i en livsmedelsanläggning till hur nedkylningsprocessen av särskilda produkter sker. Under de senaste tre åren har bolaget minskat sina kunders energikostnader med i genomsnitt 34%.

“För fem år sedan var tekniken inte lika effektiv, men under de senaste åren har hotell och företag börjat tro på den .” (Norman Crowley – The independent.ie)

Crowley Carbons lösningar

CROWLEY CARBON tillverkar utrustning förbättra industrianläggningars energiprestanda. Det bästa exemplet är en lågtrycksvärmeväxlare, Thermal Server ™, en värmepanna avsedd för industriellt bruk. Värmepannan levererar varmvatten till låg kostnad med energibesparingar på upp till 84,9%. Thermal Server ™ finns att tillgå från 200 kW till mer än 2 mW och anpassas för varje applikation för att säkerställa bästa prestanda. Spillvärmen som alstras av olika industriella processer tas tillvara och återanvänds för att värma vatten med hjälp av ett system med högtrycksvärmepumpar. Thermal Server ™ kan värma vatten upp till 95°C och är tillräckligt lättskött för att hanteras med hjälp av en smartphone eller dator.

CROWLEY CARBON har utvecklat flera unika tekniker, förutom Thermal Server, som kan minska bränsleförbrukningen med upp till 80%. “C³” är ett annat exempel på en produkt som minskar energiförbrukningen, det är en programvara som hanterar energiförbrukning i realtid. Programvaran C³ optimerar driften, stänger av eller bromsar när det är bäst och varnar när utrustning förbrukar mer energi än den borde.

Webbupplagan av den irländska dagstidningen “Independent” rapporterade att efter att en Thermal Server ™ installerats i en livsmedelsanläggning (DAWN MEATS i County Mayo, Irland) producerade anläggningen för mycket varmvatten. Man beslutade därför att bygga ett en km långt rör för att kunna pumpa vidare det varma vattnet till en annan närbelägen industrianläggning. I det här fallet låg installationskostnaden av värmepannan på nästan 500 000 euro, men företaget fick lägre energikostnader, motsvarande 250 000 euro per år, vilket innebar en minskning på nära 90%.

Några av de största företagen i världen finns bland CROWLEY CARBON:s kunder.

Energianalys

En energibesiktning i kundens lokaler och anläggningar är ett första steg för att skaffa sig en reell uppfattning av det aktuella läget. CROWLEY CARBON genomför besiktningen på en dag föreslår därefter detaljerade förbättringsåtgärder: olika typer av energioptimering med exakta kostnader samt beräkningar på lönsamheten (avkastning på investeringen är i genomsnitt 3 år). Energibesiktningen är kostnadsfri och utan förpliktelser. CROWLEY CARBON samarbetar med MUNICH RE, ett internationellt försäkringsbolag, och erbjuder sina kunder en särskild energifinansieringsförsäkring för att garantera investeringar.

Revision av besiktningen

Efter denna första kostnadsfria besiktning fortsätter CROWLEY CARBON med att göra en revision av besiktningen, denna gång mot en kostnad. Revisionen innebär en flera veckor lång analys av resultaten av den första besiktningen och leder till en noggrant specificerad optimeringsplan. Efter att revisionen är klar lägger man ett budgetförslag med realistiska energibesparingar och samtliga kostnader noggrant redovisade.

Genomförande av projektet

När ett förslag är accepterat genomför CROWLEY CARBON:s expertgrupp, ofta i samarbete med kundens tekniker, de olika optimeringsåtgärder som planerats. Utformningen, genomförandet av projekt och de ekonomiska aspekterna är garanterade av CROWLEY CARBON.

Crowley Carbons programlösningar

Förutom energibesparingar genom rent praktiska förändringar, fullbordar CROWLEY CABRON ekonomibesparingarna med programvaror eller applikationer som kontrollerar installationernas energiförbrukning i realtid. I händelse av funktionsfel eller onormal konsumtion kan t.ex. varningssignaler skickas till berörda tekniker. Programvaran eller applikationen kan övervaka kraftiga höjningar i konsumtionen och informera om ett fel uppstått, eller gas- och ångtrycksförändringar, etc. Dessa program är tillgängliga för:

  • El och gas: Beräkning av energiförbrukning och produktionsvolymer, varning för kraftiga ökningar, felkontroll av utrustning, beräkningar av reparationskostnader
  • Kraftvärme: garanterar realtid för aktuella kostnader för gas och el, ångproduktion, felrapportering
  • Kylning (Ambient Optimization): automatisk anpassning av energiförbrukningen baserad på tidsperioder med lägre elkostnader, kontroll av funktioner hos kompressorer och effektfaktorer
  • Ånga: sekvensering av värmepanna, kontroll av reglerventiler och vattenkvalitet, optimering av CO2-nivån i avgaser, hantering och automatisk justering av ångtryck, reglering av kondensatåtervinning
  • HVAC eller VVS: fastighetsdrift, komfortvärme och komfortkyla, larm om fel uppstår, reparationskostnader, byggnadsprestanda
  • Energibesparingar: detta är ett program som tar hänsyn till alla faktorer som ingår i ett projekt och som syftar till att ge en enkel och korrekt rapportering av besparingar som uppnås genom detta

Crowley Carbon:s miljöengagemang

Eftersom energieffektivitet ligger CROWLEY CARBON varmt om hjärtat, engagerade man sig år 2015 att tillsammans med andra likasinnade företag skapa den första byggnaden på Irland som fokuserar helt på klimatförändringar. Byggnaden som heter “Centrum för klimatförändringar” beräknas öppna under sommaren 2016. Där kommer allmänheten att gratis erbjudas interaktiva animationer och månadsutställningar för att öka medvetenheten om miljöpåverkan. Byggnaden där allt detta ska ske ligger i Powerscourt, Wicklow, Irland. Från och med år 2017 bör denna byggnad även omfatta forskningslaboratorier, kontor för företag inom cleantech, stödprogram för att start-upföretag och lokaler för produktutveckling och utbildning.

CROWLEY CARBON är också samarbetspartner i två stora projekt: “Green Awards 2016” och “Cool Planet Experience”. Sedan 2009 belönas irländska företag som vidtar åtgärder för att bli bättre på hållbar utveckling och energieffektivitet. “Cool Planet Experience” är det projekt som ledde fram till öppnandet av “Centrum för klimatförändringar” i Powerscourt.

I november 2015 publicerade den irländska webbsiten www.independent.ie en artikel av Norman CROWLEY, vd för CROWLEY CARBON. I artikeln han argumenterar han för mer samordnade och effektiva åtgärder mot klimatförändringarna. De är ett hot som alla måste vara medvetna om, men som vi kan kämpa emot. Se artikel (på engelska).

CROWLEY CARBON

0 plus d'infos

Irland – CROWLEY CARBON har öppnat sitt nya centrum för energioptimering, vilket medför 20 nya jobb. CROWLEY CARBON ett irländskt företag...

background