Login

[ajax_login]

Energioptimering på sjukhus

 

Energioptimering på sjukhus är fullt möjligt, trots energiintensiva verksamheter och utrustning i samband med vård och omsorg. I Danmark pågår en genomgripande omstrukturering av vården i hela landet sedan början av 2010. Målen sammanfattas i optimering av sjukhusets energi och ekonomiska resurser, och vård av samma höga kvalitet för alla. För att uppnå dessa mål sker en omstrukturering av vården genom bättre samarbete och harmonisering mellan regionerna och en väl fungerande närvård. Projektet uppskattas ta upp till 10 år.

En viktig del av det praktiska genomförandet av denna omstrukturering var sammanslagningen av somliga sjukhus. Fusionen mellan sjukhusen i Frederiksberg och Bispebjerg är ett exempel, där sjukvårdstjänster för en befolkning på 400 000 människor är samlade i ett gemensamt sjukhus. Som en del av sammanslagningen har ett antal befintliga byggnader renoverats och byggts om, men man har även uppfört en del nya byggnader.

Analysen av den årliga energiförbrukningen för olika delar av verksamheten i Bispebjerg Hospital ger en uppfattning om hur mycket energi ett sjukhus använder. Här följer ett par exempel på vad ett sjukhus av den storleken konsumerar:

13,6 millioner kWh elektricitet

520 000 kubikmeter gas

6 498 ton vattenånga till tvätteriet (4 766 ton textilier tvättas årligen)

225 000 kubikmeter vatten, varav hälften förbrukas i tvätteriet och i köket 170 000 kubikmeter syrgas

Till detta tillkommer fjärrvärme för att uppvärmning av lokaler och vatten.

 

Man har också tittat närmare på de stora mängder värme som teknisk och medicinsk utrustning, datorer, kylanläggningar och forskningsutrustning avger. I själva verket är kopplingen mellan energi och ekonomi särskilt stark på ett sjukhus.

En undersökning för att ta reda på personalens uppfattning om kvalitet och tillfredsställelse på arbetsplatsen med hänsyn till olika viktiga parametrar på ett fungerande sjukhus genomfördes på olika sjukvårdsinrättningar i landet. Olika parametrarna togs upp i undersökningen, bl.a. följande:

  • fysisk ansträngning och ergonomi
  • nödvändiga investeringar för bättre ergonomi på arbetsplatsen
  • inomhusklimatet i stort och eventuella besvär i samband med temperatur, luftfuktighet, luftföroreningar eller luftkonditionering
  • belysning
  • buller

Undersökningen visade att personalen i upprustade och renoverade sjukhus inte nödvändigtvis fann att inomhusklimatet var bättre än de kollegor som arbetade i andra sjukvårdsinrättningar .

I linje med sjukhusets mål gällande energioptimering och ekonomiska resurser, valde projektgruppen på Bispebjerg Hospital att fokusera på minskade koldioxidutsläpp och att skapa en hållbar utveckling ur miljöperspektiv i ett brett sammanhang. Man har studerat alla steg på energiförbrukningskedjan för att kunna identifiera varje beståndsdel. Var kan man minska energiförbrukningen, var kan man åstadkomma mindre koldioxidutsläpp? Råvarukällor, förädlingsprocesser, produktion, transport , användningen och slutligen avfallshanteringen granskades och utvärderades.

Innan man fattade beslut om vilken typ av energikälla man önskade använda för att säkerställa sjukhusets energitillgång, genomfördes en jämförande studie med hänsyn till sjukhusets ekonomiska intressen. Man tittade på dels egenproducerad energi (vindkraft), dels inköp av energi från en extern källa. Valet föll på en lösning med s.k. akviferlager (Aquifer Thermal Energy Storage, förkortat ATES). Metoden innebär att man använder sig av grundvatten, som genererar både värme och kyla. Grundvattnet pumpas runt och återanvänds, men förbrukas inte. I detta fallet fördelas grundvattnet under sjukhuskomplexet via vanliga borrade brunnar till en energianläggning där energin, i form av värme och kyla beroende på behoven för tillfället, förs över till användaren via värmeväxlare.

Vilka är fördelarna med denna metod? Det finns flera fördelar:

  • minskade kostnader i samband med energiförbrukningen
  • kapacitet att lagra energi från sommar till vinter och vice versa.
  • höga effektivitet
  • enkel teknik

 

Energioptimering på sjukhus – det betyder unika utmaningar

Projektet med energioptimering på sjukhuset i Danmark har bidragit till att rikta uppmärksamheten på det faktum att minskad energiförbrukning inte nödvändigtvis har en positiv inverkan på patienternas hälsa. Det är t.ex. viktigt att vara vaksam på hur olika belysningsanordningar påverkar både personalens och patienternas miljö. Ventilations- och värmeinstallationer och alla rör, ledningar och anslutande delar måste vara lätta att rengöra, utan att utgöra  risk för korskontaminering. Det är också värt att notera att den höga konsumtionen av engångsinstrument, i stället för instrument som steriliseras på plats, visserligen minskar energiförbrukningen, men genererar avfall.

Hållbar hantering av vatten

Hanteringen av dricksvatten, regnvatten och avloppsvatten var inplanerade  från allra första början av Bispebjerg-projektet. Att se till att vattenförsörjningen är funktionell och minimalistisk innebär självklart god resursanvändning. En del av avloppsvattnet renas i sjukhusets egen reningsstation och det renade vattnet återanvänds i lämpliga sammanhang.

 

background