AMMONIK I KYLSYSTEM KOMMER ATT ÖKA I KINA

KINA – Användningen av ammoniak kommer att öka ytterligare i Kina, det tror marknadsutvecklingsföretaget SHECCO i sin senaste publikation Guide to Natural Refrigerants in China. Guiden hävdar att marknaden för ammoniak kommer att utvecklas under de kommande 15 åren och få en större marknadsandel tack vare ammoniakbaserade kylsystem och kaskadsystem med CO2 och NH3. Detta kommer att ske på bekostnad av system med HCFC och HFC, såsom R22, när det gäller både industriell och kommersiell kylning.

Guiden visar att användningen av naturliga köldmedier för närvarande ökar i alla viktiga tillämpningar, särskilt industriell, kommersiell och lättare kommersiell kylning. Guiden redovisar också resultatet av en enkät där branschaktörer ombads beskriva sina framtida förväntningar för användning av vissa kylmedel i Kina.

Resultaten som samlats in och analyserats av SHECCO visar tydligt att användningen av ammoniak ökar, både i kvantitet och potentiella tillämpningar, vilket borgar för att en framtida tillväxt förbli stark fram till 2030.

Av de 800 aktörer som deltog i enkäten svarade 70% att de förväntar sig att marknadsandelen för ammoniak kommer att vara 20% år 2030, vilket är en stor andel för ett köldmedium som normalt sett främst används inom industriell kylning, men den ökande användningen av kaskadsystem och större fokus på förbättrad säkerhet innebär att den totala användningen av ammoniak kommer att öka ytterligare.

Användningen av kaskadsystem med CO2/NH3 blir allt vanligare i Kina parallellt med användningen av ammoniaksystem som under de senaste 60 åren dominerat i den industriella kylbranschen. Den allmänna uppfattningen är att kaskadsystem erbjuder ökad säkerhet genom att minska ammoniakmängden med så mycket som 90% jämfört med kylaggregat med konventionella ammoniaksystem. Detta medför att det blir möjligt att använda kylsystem med naturliga köldmedier även i storskaliga kylutrymmen, där kylsystem med enbart ammoniak som köldmedium inte är ett alternativ på grund av laddningsbegränsningar.

I ett system som använder NH3/CO2 är ammoniaken dessutom begränsat till maskinrummet, vilket innebär att personalens risk att komma i kontakt med ämnet minimeras, vilket i sin tur betyder ökad säkerhet och samtidigt mindre risk för att livsmedel förorenas.

Men det är inte bara sektorn för industriell kylning som kan förväntas fortsätta växa när det gäller ammoniakanvändning, särskilt som en butik som säkerställer den rätta temperaturen via kaskadsystem CO2/NH3 har öppnat i Shandong och Metro Kina planerar att använda kaskadsystem CO2/NH3 som standard från och med 2016.

En av de viktigaste faktorerna som bidrar till olyckor med ammoniak ser ut att vara bristen på professionellt utbildad personal men åtgärder vidtas nu för att komma tillrätta med detta problem. Branschen har under de senaste åren fokuserat på att förbättra säkerheten vid industriella kylanläggningar med ammoniak, vilket har resulterat i bl.a. teknisk utveckling som syftar till att minska laddningen av ammoniak, men även automatiska styrsystem som ska minska operativa misstag.

Den nya tekniska utvecklingen innefattar kontrolloptimering och användningen av effektivare kondensorer, förångare och kompressorer. Den kinesiska industrin hoppas att användningen av en mer energieffektiv teknik kommer att resultera i att användaren uppnår en energibesparing på upp till 20% jämfört med traditionella lösningar.