EFTERLEV DEN BEFINTLIGA ENERGILAGSTIFTNINGEN, MANAR EU

BELGIEN – The European Partnership for Energy and the Environment ( EPEE) understryker vikten av att upprätthålla och genomföra befintlig lagstiftning, som är en av fyra viktiga punkter i sina rekommendationer till Europeiska kommissionen, som nyligen presenterade sin handlingsplan för uppvärmning och kylning (Heating & Cooling Strategy).

Eftersom värme och kyla står för 50% EU: s totala energiförbrukning, har EU utarbetat en handlingsplan för värme- och kylsektorn, en plan som är avsedd att verka för förbättrade, effektivitetsdrivna lösningar för såväl branschaktörer som privatpersoner. Handlingsplanen utgjorde en viktig del av den strategi som EU-kommissionens energiunionen tillkännagav i februari år.

“EU: s framtida uppvärmnings- och kylningsstrategi är av avgörande betydelse, eftersom den fokuserar på den största energiförbrukande sektorn i Europa, nämligen uppvärmning och kylning av byggnader”, sa EPEE:s generaldirektör Andrea VOIGT, under EPEE:s årsstämma i Bryssel. “Som en viktig aktör på detta område är EPEE angeläget om att aktivt medverka för att göra EU:s hållbara och trygga energisystem till en verklighet.”

Från EPEE:s sida var man inte nöjd med att enbart genomdriva befintlig EU-lagstiftning, utan efterlyste en helhetssyn när det gäller effektiv användning av energi, konsumentmedvetenhet och investeringar i energieffektiva lösningar, samt att i framtiden sätta lika stort fokus på värme som på kyla.

Eva HOOS från Europeiska kommissionens energidirektorat och den person som ansvarar för sammanställningen av energiunionens färdplan för uppvärmning och kylning, förklarade att planen, som beräknas vara klar i slutet av detta år, bara är ett policydokument, inte en förordning.

Eva HOOS antydde att kylsektorn är ett område som ännu inte helt och fullt behärskas av kommissionärerna genom att säga: “Cooling är ett nytt område för oss”, och drog slutsatsen att handlingsplanen för värme och kyla innebar “en enorm möjlighet att ta itu med kylning på ett integrerat sätt.”

Handlingsplanen beräknas vara klar i september och samråd med berörda parter har planerats före detta datum. Den 30 juni sponsrade EPEE en debatt som organiserades av PubAffairs, vars titel löd: “Heating and cooling in the Energy Union project: the challenges ahead for implementing an efficiency-based energy approach.” Debatten samlade runt 200 åhörare och representanter från EU:s beslutsfattare, branschaktörer, icke-statliga organisationer och akademiker.