Felaktig installation av HVAC kan öka hushållets energiförbrukning

USA – Enligt NIST (National Institute of Standards and Technology), har majoriteten av installerade luftkonditioneringaraggregat och värmepumpar i USA effektivitetsnivåer lägre än väntat på grund av installationsdefekter. “Vår forskning visar att en felgjord installation kan öka hushållens energiförbrukning för uppvärmning och komfortkyla i storleksordningen 30% jämfört med vad den borde vara”, säger Piotr Domanski, forskningsledare vid NIST.

Om påståendet i den senaste rapporten från NIST är riktigt, sätter detta en käpp i hjulet för de amerikanska insatser som görs för att minska bostadsstäders elförbrukning, varav en tredjedel används för kylning och uppvärmning. NIST forskningsrapport, baserade på fältundersökningar, är den första att kvantifiera effektivitetsförluster direkt orsakade av felmonterade anordningar.

Hugh Henderson, CDH ENERGY CORP, och Vance Payne, ingenjör från NIST, genomförde sin studie under tre år. Detta för att bearbeta resultat av undersökningar och annan bevisföring som man funnit på plats, vilka pekar på att felinstallerad HVAC-utrustning svarar för stora energiförluster. Fel eller installationsdefekter som ofta observerats inkluderar läckande ledningar, felaktiga köldmedieladdningar, överdimensionerade system och alltför begränsat luftflöde.

Undersökningarna visade att de flesta luftkonditioneringsanläggningar som utvärderats hade lägre resultat när det gäller energieffektivtet på grund av en eller flera defekter vid installationen. «Att installationer har lägre prestationsförmåga än vad de normalt sett skulle ha, är mycket vanligt när det gäller luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och tillhörande utrustning» säger Domanski. «Men de flesta studier som tidigare gjorts har inte mätt den ökade energiförbrukningen på grund av en viss defekt eller en kombination av defekter, vilket kan vara svårt att göra på detta område».

Forskningsgruppen mätte under kontrollerade miljöförhållanden prestanda för en värmepump monterad med vart och ett av de sju vanligast förekommande defekerna i tur och ordning. Efter att ha fastställt hur mycket varje fel påverkar energiförbrukningen i laboratoriet, studerade sedan forskarna hur dessa fel påverkade energiförbrukningen utanför kontrollerad miljö. Konsummationsstudierna bedrevs i två olika typer av hus : ett med källare och ett byggt på betongplatta på mark. Båda typerna studerades i fem olika klimatzoner. Den sistnämnda delen av analysen utfördes med ett simuleringsverktyg utvecklat av CDH ENERGY CORP.

Läckande luftkanaler konstaterades vara det vanligaste misstaget. Felaktig köldmedieladdning och bristfälligt inomhusluftflöde på grund av fel rörstorlek är också bland de vanligast förekommande orsakerna till en betydande ökning av energiförbrukningen.

Övriga undersökningsresultat visade:
– För sex av de sju studerade felaktigheterna var ökningar av energiförbrukningen för hus med betonggrund på mark densamma som för hus med källare. Däremot kan läckande luftkanaler i hus som har en vind/övervåning utan luftkonditionering orsaka en betydande ökning av energiförbrukningen för hus med betonggrund.
– I varma och fuktiga klimat orsakar läckande luftrör en kraftigt ökning av luftfuktigheten inomhus, vilket minskar komforten. Som reaktion på detta sänker ofta de boende termostaten för att kompensera fuktigheten, vilket väsentligt ökar energiåtgången.
– Med några få undantag ökar energiförbrukningen om fler defekter finns på en och samma installation.

Som framgår av undersökningar som nämns i rapporten, är felaktig köldmedieladdning ett ständigt problem. I en undersökning 1997 av 28 luftkonditioneringsenheter hade endast 18% av systemen korrekt köldmedieladdning. År 2002 visade en undersökning av 13 000 luftkonditioneringsenheter i bostäder och kommersiella fastigheter att 57% av alla system hade felaktiga köldmedieladdning.

Denna situation har inte förbättrats sedan 2004. Rapporten visar att av 55 000 studerade enheter hade 60% av luftkonditioneringsenheter för kommersiellt bruk och 62% av dem i bostäder en felaktig köldmedieladdning. En separat studie, som pågick under en period av tre år och publicerades 2004, undersökte 4168 värmepumpar av senaste modell, och kunde påvisa att 72% hade är felaktiga köldmedieladdning.