För höga miljökrav för ventilationsutrustning riskerar ge motsatt effekt

BELGIEN – Ett antal större tillverkare arbetar för att få till stånd en lättnad i miljökraven gällande reservdelar för fläktutrustning. Man menar att alltför höga miljökrav riskerar att ge helt motsatt effekt. Från den 1 januari 2015 måste ventilationsutrustning uppfylla energieffektivitetskrav enligt de regler som då kommer att träda i kraft (EU327/2011). Dessa omfattar även de fläktar som byts ut i existerande system, och som alltså levereras som en reservdel för inkorporering i en befintlig produkt. Representanter för tillverkarna inom HVAC får uppbackning av elektronikindustrin. De senare hävdar att kraven är oproportionerligt höga, och att installationen av fläktar som uppfyller de nya miljökraven i ett redan fungerande system ofta är komplicerat sett ur teknisk synvinkel och t.o.m. skadliga för miljön.

EPEE (European Partnership for Energy and the Environment), som företräder de europeiska branschorganisationerna inom kylindustrin, luftkonditionerings- och värmepumpsindustrin, får sällskap av EVIA (The European Ventilation Industry Association) och den mäktiga organisationen JRAIA (Japan Refrigiration and Air-Conditioning Industry Association) ansluter sig också till uppropet. Föreningen för japanska företag i Europa (JBCE) och DigitalEurope, industriföreträdare för digital teknik, ansluter sig till de övriga organisationerna, för att verka för att ett undantag görs för reservdelar inom ventilationsutrustning.

Medan samtliga branscher stöder nya miljökrav i allmänhet, pekar man på det omöjliga i att helt enkelt byta ut en fläkt utan att påverka andra komponenter i ett system. Vidare vill man understryka att om de nya reglerna ska följas, kan detta innebära omfattande tekniska modifieringar, om produktens totala prestanda inte ska påverkas negativt. Om en AC-fläkt till exempel måste ersättas av en EC-fläkt, är det nödvändigt att ändra kontrollpanelen, vilket i sin tur kräver ytterligare elektroniska modifieringar som sedan kan orsaka allvarliga komplikationer i hela styrsystemet.

EPEE, med stöd av ovanstående organisationer, påpekar också att tjänster som hänger ihop med ventilation också påverkas. Vid t.ex. reparationer av läckage måste uppdaterade säkerhetsanordningarna finnas på plats, liksom aktualiserade versioner av nödvändiga dokument, etc. Detta gäller givetvis också för alla servicetjänster av redan installerade system.

Personal som arbetar med nya fläktsystem bör följdaktligen få utbildning för att hantera dessa. EPEE hävdar att om den nya tekniken inte hanteras på rätt sätt, kan det få en betydande negativ inverkan. Detta skulle kunna innebära säkerhetrisker, prestandaförlust och bristande efterlevnad av rådande regler inom EU. Genomförandet och efterlevnaden av samtliga gällande lagar och förordningar fr.o.m. 1/1 2015 innebär nödvändigtvis stora förändringar, vilket kommer att generera orimligt höga kostnader för slutkonsumenterna.

Förutom en betydande ökning av kostnaderna för användare och tillverkare, insisterar branschorganisationerna på det faktum att risken för ytterligare avfallsproktion ökar, på grund av att hela fläktsytemet kan få en förkortad livscykel om det av kompatibilitetsskäl blir nödvändigt att byta samtlig utrustning istället för att ersätta endast en ventilationsenhet.

Organisationerna bekymrar sig även när det gäller lagerhållningen av befintliga fläktar. Det kommer att bli svårt att förutse den mängd som behövs för reparationer under det första året. Alla reservdelar som inte kommer att användas blir avfall, hävdar man. Med tanke på den betydande merkostnaden vid reparation kan konsumenterna välja en ny installation istället för att reparera sin befintliga produkt. Återigen kommer kostnaden och avfallsmängden att bli större, samtidigt som installationers livslängd kommer att bli avsevärt förkortad.