Franska energibesparingar ses över för ökad effektivitet

FRANKRIKE – Direktiv för fransk energipolitik som medför energibesparingar gäller sedan en lag antogs den 13 juli 2005. Lagen ses för närvarande över för att öka effektiviteten, vara enklare att tillämpa och bättre anpassad till dagsläget. Med utgånspunkt från denna lag har man som styrmedel infört ett slags certifikat som kan köpas, CEE (Certificats d’Economie d’Energie, på svenska «energibesparingscertifikat»).

CEE (Certificats d’Economie d’Energie) syftar till att tvinga vissa aktörer inom industrin att uppnå energibesparingar. Mycket förenklat går det till på följande sätt :
– En prognos för resultatet under tre år definieras och fördelas mellan aktörerna i branschen, baserade på den realiserade försäljningsvolymen. Aktörerna inom energisektorn är skyldiga att motivera hur man uppnått sina mål. Uppnås inte de utsatta målen kan man erläggas straffavgift.
– Aktören kan tillgodoräkna sig energibesparingar man själva genomfört alternativt köpa energibesparande produkter eller tjänster av andra aktörer, som har vidtagit åtgärder i denna riktning.
– De aktörer som inte har uppfyllt sitt mål är skyldiga att betala en straffavgift på två cent per icke besparad kWh.

De aktörer som berörs av CEE är företag som arbetar inom energiförsäljning/leverans och organisationer eller föreningar som representerar enskilda individer som kollektivt köper tjänster eller produkter från energioperatörer.
Även de som enligt lag inte berörs av tvingande energibesparingar kan förbättra sin energikonsumtion genom att samarbeta med aktörer som erbjuder energibesparande kontrakt.

Begreppet « cumac« (CUMulé ACtualisé) används för att uttrycka värdet av en aktörs förväntade energibesparing i proportion till dennes energiförsäljning. KWH-cumac är motsvarigheten till kumulativa årliga energibesparingar beräknat över produktens livslängd. Resultatprognosen för första perioden var 54 TWh överskreds och slutade på 65 TWh. Målet för den andra perioden, 2011-2013 var 345 TWh cumac. Denna period förlängdes till slutet av 2014 för att bättre förbereda sig för den tredje perioden. Målet för denna förlängningsperiod är 115 TWh cumac. Den tredje perioden börjar 2015 och kommer att omfatta tre år. Den beräknade energibesparingen för nästa period är i storleksordningen 660 TWh cumac.

År 2014 är en övergångsperiod till den tredje perioden som börjar 2015 och slutar 2017. CEE har utvecklats över tiden genom antagandet av artikel 7 i EU-direktivet 2012/27/EU om energieffektivitet. Detta direktiv innehåller bestämmelser om begränsning av energiförbrukningen i Europa på minst 1500 Mtoe (megaton oljeekvivalenter) primärenergi år 2020. Artikel 7 kräver att medlemsstaterna inrättar en verkställighetsmekanism i form av energieffektivisering. Mekanismen innebär att energiföretagen är tvingade att årligen minska energiförsäljningen med 1,5%. Detta mål är en del av CEE med en årlig energibesparingsprognos på 1,092 Mtoe.

Verksamheten som berör CEE revideras regelbundet. Dessa ändringar kan innebära tillägg av nya åtgärder eller borttagande av andra. Ytterligare revideringar gällande harmonisering av basvärden och beräkningar har gjorts inför 3:e perioden. Ett stort antal revideringar som hör till byggbranschen i stort har genomförts, men förändringar av CEEs regler som särskilt berör området kyla och luftkonditionering har inte varit många eller särskilt omvälvande.

Ett par exempel på förändringar i regelverket som omfattar CEE inför fas 3 är t.ex. att elektriska värmepumpar måste respektera en minimi-COP (prestandakoefficient) enligt EN 14-511 och vara certifierad eller märkt av ett ackrediterat europeiskt organ, värmeåtervinning ska vara väl anpassad till slutanvändningen, beroende på om slutprodukten är varmvatten, värme eller båda och beräkningen av energibesparingarna ska ta hänsyn till geografiskt läge och vilken typ av kylinstallation som används.

Man ser även över reglerna för att försäkra sig om att effektiva värmeväxlare, produktiv värmeåtervinning och högeffektiva kylkondensatorer praktiseras i största möjliga utsträckning. Revideringarna som gjorts av de regler som hör till CEE är ibland tvingande, särskilt när det gäller målen. Detta återspeglar dock viljan och besutsamheten att ta itu med Frankrikes nuvarande energi- och miljösituation och syftar till bevarandet av energiresurser och minskade klimatförändringar.