UNEP OCH AHRI VILL UTVECKLA “KYLKÖRKORT” FÖR KÖLDMEDIEHANTERING

VÄRLDEN – FN:s miljöprogram (UNEP) och The Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) signerade den 23 juli ett avtal efter diskussioner vid ett arbetsgruppsmöte som ägde rum under Montrealprotokollets möte i Paris i år.

Avtalet omfattade flera ämnen, inklusive utvecklingen av ett globalt kvalificeringsprogram för de som arbetar inom kylbranschen, och som kommer att kallas “refrigerant driving license”, alltså ett slags “kylkörkort” och som syftar till att säkerställa en sund och säker hantering av köldmedier. Båda parter hoppas att detta nya “kylkörkort” kommer att bidra till en säkrare hantering av köldmedier.

“Att arbeta med UNEP och utveckla konceptet med “refrigerant driving license” är en mycket stark signal på hur stort branschens fokus är på att säkerställa korrekt, säker och miljövänlig hantering av köldmedier, ” förklarade Stephen YUREK, vd och koncernchef hos AHRI. “Samarbetet mellan UNEP och AHRI kommer att utgöra en utmärkt plattform för att arbeta med andra föreningar och institutioner, i syftet att skapa ett globalt nätverk för att stödja säker hantering av köldmedier”, fortsatte han.

Avtalet är utformat för att stödja en allt snabbare global övergång till nya köldmedier som följd av Montrealprotokollets målsättning för ozonskiktets skyddande, men tar även upp svårigheterna med ett korrekt och säkert sätt att hantera köldmedier. Det nya avtalet borde också komplettera befintliga riktlinjer som syftar till att öka kompetensnivå och kunskap hos specialister och andra inom branschen, allt eftersom ny teknik blir tillgänglig.