Login

[ajax_login]

Tömning av köldmedium

Tömning av köldmedium kan bli nödvändigt vid flera olika tillfällen. Vid t.ex. en reparation eller om man önskar byta köldmedium av miljö- eller kostnadsskäl kan det bli oundvikligt att tömma hela luftkonditionerings- eller kylsystemet på befintligt köldmedium först.

 

När bör man tömma sitt kylsystem?

Om ditt luftkonditionerings- eller kylsystem fungerar dåligt eller är trasigt kan den kyltekniker som ansvarar för felsökningen bedöma att det är nödvändigt att tömma installationen på köldmediet under reparationen. Om du väljer att byta ut köldmediet i systemet, för att t.ex. följa nya regler, höja energieffektiviteten eller minska kostnaderna, måste du anlita professionell hjälp av en kompetent och certifierad kyltekniker. Det finns ett antal bestämmelser att följa.

 

Bestämmelser som gäller vid tömning av köldmedium

Det är enligt lagen förbjudet att släppa ut köldmedium i atmosfären, oavsett typ. Detta innebär att det är obligatoriskt att ta hand om och återvinna all vätska i systemet vid en tömning.

F-gasförordningen fastlägger att alla som arbetar med vissa fluorerade växthusgaser måste vara certifierade. Förordningen definierar vidare exakt vilka kylarbeten som måste utföras av en certifierad kyltekniker. Sedan 2009 måste en certifierad tekniker anlitas för tömning av köldmedium.

I Sverige är det företaget Incert som utför certifieringarna. Det finns fem certifieringskategorier, varav de fyra första kräver att man genomgått både skriftliga och praktiska prov och alltså blivit godkänd och certifierad för att få lov att utföra ett visst arbete. För certifieringskategori V gäller särskilda regler, eftersom den berör mobil luftkonditioneringsutrustning som har mindre än 3 kg köldmedium. Certifikatet gäller i fem år och måste därefter förnyas.

 

Hur går tömningen av köldmedium till?

När man tömmer ett kylsystem på köldmedium överför kylentreprenören all vätska till en annan behållare och ansvarar för att den förstörs eller återvinns, beroende på vilken vätskan det är. Det är viktigt att komma ihåg att det är nödvändigt att den totala mängden köldmedium i ett system töms och tas om hand.

Kom ihåg att operatören/verksamhetsutövaren är skyldig att rapportera till berörd tillsynsmyndighet (antingen länsstyrelsen eller respektive kommuns miljökontor) hur stora mängder köldmedium man använder per år.

Kylentreprenören kontrollerar sedan på vilket sätt tömningen ska genomföras, beroende på kylsystem och mängden köldmedium som finns i det. Om kunden önskar byta köldmedium för att t.ex. välja en mer miljövänlig vätska, kan det dessutom medföra ett oljebyte. Alla oljor fungerar inte tillsammans med alla vätskor, så det kan i somliga fall bli absolut nödvändigt med en oljebytesoperation. En kompetent, certifierad kyltekniker är väl informerad om detta och kan ge råd om lämpligaste köldmedium och vet givetvis vilka konsekvenser ett eventuellt vätskebyte medför, som t.ex. om en annan olja måste tillsättas.

Tömningsproceduren av köldmediet består av bl.a. följande moment:

  • Kontroll att det inte finns läckor i systemet: detta är obligatoriskt och mycket viktigt, eftersom det är förbjudet att släppa ut kylvätskor i atmosfären.
  • Anläggningen stängs tillfälligt av.
  • Köldmedium och olja som finns i kylsystemet töms och mäts upp för att säkerställa att systemet är fullständigt tomt.
  • Eventuella läckor repareras.
  • Det nya köldmediet fylls på.
  • Installationen startas upp och kontrolleras så att man kan säkerställa att den fungerar korrekt.
  • Vätske- och eventuellt oljebyte markeras på behöriga platser på kylsystemet.
  • Formulär och andra nödvändiga handlingar fylls i om a. omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

De kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till berörd myndighet (ofta miljöförvaltningen i kommunen) en gång om året. Rapporten ska innehålla uppgifter om bl.a. när läckagesökning genomförts och uppföljande kontroller vid ingrepp, mängd och typ av köldmedier som installerats, mängd och typ av köldmedier som fyllts på vid service och underhåll samt mängden omhändertagna köldmedier för återvinning och bortskaffning.

De regler som finns är till för att förhindra utsläpp av köldmedier i atmosfären och den som är operatör/verksamhetsutövare för en köldmedieanläggning är skyldig att följa de bestämmelser som finns och rapportera. Tänk på att alla ingrepp endast kan göras av en certifierad kylentreprenör.

 

Hur väljer man en kylentreprenör för en tömning?

Tömning av köldmedium i en kylanläggning är en process med många bestämmelser. Man måste ta hänsyn till inte bara miljön, utan också till säkerheten, så det är viktigt att anlita en kompetent kylentreprenör.

Det finns ett stort antal certifierade entreprenörer som står till tjänst när det gäller att tömma kylanläggningar. Om du behöver hjälp med att välja en kvalificerad och certifierad kylentreprenör, tveka inte att kontakta oss via formuläret nedan för en offert.

 

background