Login

[ajax_login]

Ersätta R404 i butik: vilka är bästa alternativen?

Att ersätta R404 i butik är en aktuell fråga för alla stora och medelstora varuhus och butiker sedan införandet av den nya reviderade f-gasförordningen. R404 är ett köldmedium som huvudsakligen används i kommersiella eller industriella kylsystem. Fram tills år 2010 var R404 en vanlig ersättare till R22, ett köldmedium som då förbjöds på grund av dess negativa inverkan på ozonskiktet. Den nya förordningen innebär att också R404 bör bytas ut och ersättas av miljövänligare produkter. Förutseende butiks- och varuhusansvariga måste nu börja fundera på vilket köldmedium som ska ersätta R404 i just deras affärslokaler.

R404 är ett flytande köldmedium som inverkar betydande på miljön, och vars energieffektivitet är lägre än de köldmedier som kan vara alternativ vid ersättning.

Ersätta R404 i butik

Ersätta R404 i butik

Regelverk driver fram utbyte av R404

Den nya reviderade förordningen (EU/517/2014) trädde i kraft den 1 januari 2015 och baseras på den första förordningen från 2006 om konstgjorda gaser som innehåller bl.a. fluor. Äldre nationella regler gäller samtidigt, om dessa inte motsäger EU-reglerna, fram till dess att båda regelverken harmoniserats. Det reviderade regelverket omfattar alltså fluorerade gaser såsom som fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6), vars närvaro på marknaden måste minskas med 79% fram till 2030.

Det är först efter år 2020 som det enligt bestämmelserna är förbjudet att använda fluorerade gaser med en global uppvärmningspotential (GWP) större än 2500, något som gäller R404. Varför kan det då bli aktuellt för somliga att sluta använda R404 före 2020? Tuffare lagstiftning när det gäller intervallet av läcksökningskontroll, baserat på köldmediemängd och köldmedietyp, kan t.ex. betyda att läckkontroller måste genomföras varje kvartal. I vissa fall kan byte till en miljövänligare typ av köldmedium i stället för R404 spara butiksägare både pengar, tid och minska stressen med tidsödande kontroller, även om det faktiska förbudet inte kommer att träda i kraft förrän år 2020.

Påfyllnadsstopp vid service för aggregat med R404 kommer att gälla fr.o.m. 2020, vilket innebär att man inte kommer att kunna fylla på med gas om så skulle behövas, inte heller skaffa ny kylutrustning med teknik som kräver R404, eller redan innehåller R404. Det kan också bli svårare att hitta entreprenörer och serviceföretag som arbetar med R404, eftersom utrustning med R404 som släpps ut på marknaden kommer att minska kraftigt fram till 2020. Det kan vara förståndigt att som butiksägare fundera på dessa faktorer i god tid.

Om du inte vet om du behöver byta ut hela din utrustning eller om det är möjligt att byta ut delar eller bygga om, eller bara ersätta köldmediet, kontakta en professionell kyltekniker som kan hjälpa till med att hitta lösningar som är rätt för din anläggning.

Vilka är alternativen för att ersätta R404 i butik och varuhus

För att ersätta R404 i butik och varuhus (eller på andra platser) finns två huvudalternativ: gasbaserade HFC & HFO-lösningar eller s.k. naturliga lösningar som koldioxid. Vad som är den lämpligaste lösningen beror framför allt på det kylsystem som redan finns på plats.

HFC & HFO-baserade lösningar

Bland tänkbara lösningar när man vill ersätta R404 i butik är de vanligaste alternativen R407A (HFO), R407F (HFO) och R442A. Med GWP-värden på respektive 2107, 1825 och 1888, jämfört med 3922 för R404, innebär ett byte till ett av alternativen både högre energieffektivitet och i synnerhet en mycket lägre miljöpåverkan.

Naturliga köldmedier

Det är också möjligt att utföra utbyte av R404 med så kallade “naturliga köldmedier”, såsom CO2 eller ammoniak. Dessa föreningar är ibland dyrare men har nästan ingen GWP, mellan 0 och 5. Investeringskostnaderna kan vara högre, men driftskostnaderna (inklusive skatt) är attraktiva. En positiv beståndsdel som tillkommer helt gratis vid byte till miljövänligare naturliga köldmedier är att företagets miljöprofil stärks.

Det finns givetvis flera olika alternativ för att ersätta R404, och nya lösningar tillkommer hela tiden, allt eftersom branschen forskar fram nya tekniker som använder nya, miljövänligare köldmedier. Det enklaste sättet att ta reda på vilka de nyaste och kanske bästa lösningarna är för just din butik är att kontakta en kompetent kylentreprenör.

Hur ersätter man R404?

Hur gör man då när man ska ersätta R404, och framför allt, vilka är svårigheterna vid själva bytet? Det är inte en fråga som är enkel att svara på eftersom det helt beror på vilken teknik och köldmedium som valts. En kyltekniker kommer att kunna informera dig om vad olika alternativ innebär när det gäller själva ersättningsarbetet. Det är dock värt att notera att vissa alternativ tillåter att kylinstallationerna kan hållas i drift medan ersättningen genomförs under ett par timmar, vilket betyder att man inte behöver avbryta kylkedjan.

Det är nödvändigt att ersätta R404

Det står nu helt klart att det så småningom kommer att bli nödvändigt att byta ut R404. Det kan vara förnuftigt att fundera på fördelar i form av tid, pengar och utebliven stress om utbytet genomförs i god tid, innan lagen kräver det. Med tanke på komplexiteten när det gäller valet av vad man ska ersätta R404 med, kan det snabbaste sättet att hitta rätt lösning vara att skaffa sig professionella råd från en kunnig kyltekniker.

Vill du komma i kontakt med en professionell rådgivare och få en offert – kontakta oss genom att fylla i formuläret.

background