MITSUBISHI ELECTRIC FÖRVÄRVAR DELCLIMA

ITALIEN – MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION har i en pressrelease meddelat man står i begrepp att ingå ett avtal om att köpa aktier motsvarande nära 75% av aktiekapitalet i italienska tillverkaren av luftkonditioneringsprodukter DELCLIMA S.p.A. från DE’LONGHI INDUSTRIAL S.A. Efter att MITSUBISHI ELECTRIC slutfört denna första transaktion kommer man att lägga ett publikt bud på de återstående aktierna, i enlighet med gällande italiensk lag.

Det totala förvärvspriset för DELCLIMA:s aktier beräknas uppgå till cirka 664 miljoner € (6,8 miljarder SEK). För att förvärvet ska kunna slutföras krävs godkännande från berörda myndigheter och slutförandet av försäljningen av DL RADIATORS, som är ett indirekt dotterbolag till DELCLIMA. DL RADIATORS kommer därför först att säljas till ett bolag kopplat till DE’LONGHI INDUSTRIAL. Transaktionen kommer att slutföras i slutet av november 2015.

MITSUBISHI ELECTRIC har redan en stark global närvaro när det gäller värme, ventilation och luftkonditioneringssystem på marknaderna i Japan, Europa, Nordamerika, Kina, Sydostasien, Indien och Australien. Efter den japanska hemmamarknaden anser man att marknaden i Europa är särskilt viktig och ser tillväxtpotential allt eftersom den europeiska luftkonditioneringsmarknaden mognar. MITSUBISHI ELECTRIC menar att det finns plats för ytterligare marknadsaktörer som erbjuder energieffektiva, sofistikerade produkter och produkter som uppfyller nya, hårdare miljöbestämmelser (som t.ex. F-gasförordningen).

Det förestående förvärvet av DELCLIMA innebär att MITSUBISHI ELECTRICS engagerar sig ytterligare på marknaden för chillers, samtidigt som man breddar sin produktportfölj. Något som man från företagets sida säger är viktigt för fortsatt tillväxt och ökad närvaro på marknaden. Förvärvet innebär dessutom att MITSUBISHI ELECTRIC kommer att vara rustat för att svara upp mot strängare miljökrav, något som förväntas bli ännu viktigare under de kommande åren, meddelar man i pressreleasen.

Bland DELCLIMA:s dotterbolag finns företag som CLIMAVENETA och RC GROUP. CLIMAVENETA har en stark ställning i Europa med ett starkt varumärke, känt för hög kvalitet inom chiller-sektorn, medan RC GROUP har specialiserat sig på luftkonditionering för serverhallar. Efterfrågan på chillers förväntas vara fortsatt stark i Europa, vilket är anledningen till varför MITSUBISHI ELECTRIC anser att transaktionen är av stor strategisk betydelse.

MITSUBISHI ELECTRIC önskar att förvärvet av DELCLIMA innebär en förstärkt produktportfölj för stora system avsedda för kommersiella bruk, särskilt chillers, och att man vidare befäster sin ställning som en heltäckande leverantör av HVAC&R-system, för såväl privat som kommersiellt bruk. Vidare vill man öka bolagets konkurrenskraft och vidga verksamheten, samt stärka företagets globala närvaro via DELCLIMA, framför allt i Kina.