DAIKIN PUBLICERAR SKRIFT OM VAL AV KÖLDMEDIER

EUROPA – DAIKIN INDUSTRIES har i en pressrelease meddelat att man publicerat en skrift som handlar om företagets policy när det gäller val av köldmedier och den miljöpåverkan som detta val innebär, samt vilka åtgärder man som tillverkare av kylutrustning och följaktligen användare av köldmedier vidtar för att minska miljöpåverkan.

Hos DAIKIN är man angelägen om att dra nytta av det goda anseende man har sedan man som första tillverkare lanserade luftkonditioneringsanläggningar/värmepumpar med köldmediet HFC-32 för både den kommersiella och privata sektorn. I den nyutgivna publikation vill därför DAIKIN belysa bolagets allmänna riktlinjer när det gäller val av köldmedier, men också tala om de egna vägvalen när det gäller hela portföljen av kylprodukter, inklusive VRV (Variable Refrigant Volume /Flow) och andra kylapplikationer.

Om man vill uppnå minskad miljöpåverkan måste man givetvis se till hela livscykeln hos en produkt och dess köldmedium. Det har man tagit fasta på hos DAIKIN och den nya publikationen klargör bolagets roll och position i strävan efter att orsaka så lite miljöpåverkan som möjligt.

DAIKIN anses allmänt besitta en unik branschkompetens, eftersom bolaget tillverkar både utrustning och köldmedier. När det gäller köldmedieval har DAIKIN erfarenhet av att tillämpa såväl fluorerade (HFC, HFO) som icke-fluorerade gaser (ammoniak, CO2, kolväten), eftersom man önskar kunna erbjuda mångfald i valet av köldmedium. Bolaget anser att detta ger maximal möjlighet att välja det köldmedium som lämpar sig bäst för varje applikation.

Publikationen berättar vidare om de fyra grundläggande faktorer som DAIKIN anser är viktigast när man ska välja köldmedium: säkerhet, miljöpåverkan, energieffektivitet och kostnadseffektivitet. Boken syftar till att förklara valprocessen mer i detalj och ger dessutom ett antal konkreta exempel från DAIKIN:s produktportfölj.