OEWG 37 förhandlar om nedfasningen av HFC i Geneve

SCHWEIZ – Parterna i Montrealprotokollets öppna arbetsgrupp (OEWG 37) möttes för att diskutera HFC i Geneve den 4-8 april. Man sammanträdde för att förhandla hur om hur nedfasningen och användningen av väte-fluor-kol-föreningar (HFC) som bryter ned ozonskiktet ska genomföras. Mötet är det första i en serie och inleder förhandlingarna om hur tillägg till protokollet ska utformas.

OEWG 37 är en följd av den uppgörelse man nådde fram till i Dubai i november 2015 (“Dubai Pathway på HFC”), där länderna åtog sig att inom Montrealprotokollets ramar arbeta fram ett ändringsförslag gällande väte-flour-kol-föreningar (HFC). Det första steget i denna process definierades som behovet av att hitta genomförbara lösningar på de problem som kvarstår när det gäller att hantera HFC. Även om vissa framsteg har gjorts – i synnerhet när det gäller undantag och vissa ekonomiska frågor – återstår de flesta av de stora problemen att diskutera under de kommande månaderna.

Trots stora framsteg i förhandlingarna när det gäller vissa frågor var det tyvärr inte möjligt att slutföra en text innan mötets slut. Därför kommer OEWG 37-delegaterna att fortsätta arbetet mellan mötena och en ny överläggning kommer att genomföras före nästa regelrätta möte, planlagt till juli 2016.

I de inledande förhandlingarna berördes relativt generella ämnen, varefter delegaterna fortsatte med diskussionerna som nu avhandlade en rad konkreta utmaningar som redan hade identifierats vid det föregående mötet. Ett antal utvecklingsländer betonade att behovet av ökat ekonomiskt stöd är en av de centrala frågorna som måste behandlas innan själva förhandlingarna ens kan påbörjas.

Utvecklingsländerna är osäkra på att man kommer att kunna uppfylla ytterligare skyldigheter att minska konsumtion och produktion av HFC ovanpå den pågående utfasningen av HCFC. Delegaterna från de övriga länderna hävdar att det är svårt att uppskatta nödvändiga finansieringsnivåer i detta tidiga skede, eftersom somliga parametrar, inklusive baslinjer, ännu inte är definierade.

Andra frågor som diskuterades ingående var relationen mellan den nuvarande utfasningen av HCFC och den framtida utfasningen av HFC, immateriella rättigheter, flexibilitet i genomförandet, handelsbestämmelser, samt rättsliga aspekter relaterade till bl.a. FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Det mest betydande framsteget som gjordes under sammanträdet var en preliminär överenskommelse om undantag för länder med höga medeltemperaturer, såsom länder i Gulfregionen. Gulfstaterna upprepade att man kände viss oro när det gäller den brist på lättillgängliga alternativ med låg GWP som föreligger i länder med varmt klimat. Man gjorde klart att förhandla undantag kommer att vara en tydlig prioritering och till och med en förutsättning för ytterligare framtida förhandlingar.

Efter långa timmar av såväl formella som informella förhandlingar, lade USA tillsammans med Saudiarabien fram ett förslag som skulle gälla för varma länder, vilket skulle inkludera 34 länder. Dessa skulle enligt förslaget ges ett undantag gällande fyra år (med möjlighet till förlängning) från nedfasning av HFC i vissa typer av luftkonditioneringsutrustning, inklusive multi-split AC för kommersiellt och privat bruk, och fristående AC-enheter. Förslaget kommer att behandlas ytterligare på den mötet i juli.

OEWG 37-mötet kommer att återupptas för att fortsätta formella förhandlingar innan OEWG 38, som kommer att äga rum den 18-21 juli 2016. Länderna väntas fortsätta informella diskussioner under tiden, med hoppet att en överenskommelse kommer att utarbetas i slutet av 2016.