Ökning med 350% av HFC-utsläppen av under de senaste 20 åren

FRANKRIKE – Utsläpp av HFC (Vätefluorkarboner) härrör främst från handels-, transport- tjänste- och bostadssektorn, och dess kylutrustning. Den franska forskningsorganisationen CITEPA vill uppmärksamma ökningen med hela 350% av HFC-utsläppen i atmosfären. Även om mängden HFC-utsläpp är realtivt liten jämfört med utsläppen av CO2, så har den en negativ inverkan på den globala uppvärmningen och bidrar till att ozonskiktet förstörs.

Forskningsorganisationen har gjort en bedömning av Frankrikes utsläpp av föroreningar och växthusgaser (GHG) i atmosfären. Studien, som genomförts med ekonomiskt stöd från miljödepartementet, konstaterar att en global minskning av utsläppen av växthusgaser på 13% skett under perioden 1990 till 2012. Frankrike har således uppnått målet som satts mellan 2008 och 2012, baserat på Kyotoprotokollet.

CITEPA nämner dock särskilt den betydande ökning av HFC-utsläpp på mer än 350% som skett under de senaste 20 åren. Enligt organisationen kommer utsläppen av HFC främst från handel, tjänste- och bostadssektorn, totalt motsvarande 53%. Tillverkningsindustrin kommer på andra plats med 24% av utsläppen, vägtransporter följer därefter med 18%, medan 4% härrör från övriga fordon. HCF-utsläppen från jordbruks-, skogsbruks- och energioomvandlingssektorn svarar vardera för 1%.

År 1990 var tillverkningsindustrin ensamt ansvarigt för HFC-utsläppet. Kyl- och frysaggregat är den viktigaste källan till utsläpp inom bostads- och tjänstesektorn. Användningen av föreningen R-134a sedan 1993 är anledningen till det ökade utsläppet av HFC. Det är värt att notera att och användning av CFC, Klorfluorkarboner, är förbjudna sedan Montrealprotokollet 1993.

Inom vägtransportsektorn orsakas HFC-utsläppen främst genom användningen av luftkonditionering i bilar, med en betydande ökning sedan 1993. Detta beror främst på att man ersatte CFC med föreningen HFC-134a, samtidigt som användningen av luftkonditionering i bilar blev allt vanligare.

CITEPA är en fransk organisation som studerar och utvärderar utsläpp av föroreningar och växthusgaser i luften. Denna organisation har för närvarande cirka 80 medlemmar, bland dem finns aktörer från tillverkningsindustrin, branschorganisationer, fackföreningar, energiproducenter och distributörer, biltillverkare, ekoindustrin, konsultföretag och forskningsorganisationer.