UNEP HÅLLER WEBSEMINARIUM OM NATURLIGA KÖLDMEDIER I OFFENTLIG UPPHANDLING

VÄRLDEN – Hur främjar man bäst hållbar offentlig upphandling? Det var ett av ämnena som avhandlades under ett webbseminarium den 30 juli 2015. FN:s miljöorgan United Nations Environment Programme (UNEP) stod som värd för evenemanget. Bland annat diskuterades utvecklingsländernas agerande när det gäller att fasa ut användningen av olika typer av freoner och US Environmental Protection Agency’s uppdatering om vad som görs för att främja naturliga köldmedier, i synnerhet inom USA:s försvarsdepartement.

UNEP:s handläggare Farid YAKER, introducerade begreppet hållbar offentlig upphandling för lyssnarna, förklarar att “hållbar upphandling är en process där organisationer tillgodoser sitt behov av varor, tjänster, fabriker och redskap på ett sätt som ger valuta för pengarna sett till hela livscykeln, inklusive kostnader för samhället, ekonomin och miljön, ” och “det högre ursprungspriset för miljövänligare produkter kompenseras mer än väl av de lägre drifts- och bortskaffningskostnaderna för dessa ‘gröna’ produkter”.

Farid YAKER noterade att detta koncept hade fått gehör vid FN:s internationella konferens Rio +20 och var en av de sex program som inkluderades inom 10-årsramen för hållbara konsumtions- och produktionsmönster (10YFP).

Atul BAGAI, regional samordnare i Asien och Stillahavsområdet inom UNEP:s Compliance Assistance Programme, tog tillfället i akt att diskutera hållbar upphandling med avseende på konsekvenserna av Montrealprotokollet. Han började med att ge en kort introduktion av Montrealprotokollet, framhäva dess förtjänster och konstaterar att man uppnått en fullständig avveckling av CFC under år 2010 och att man kommit överens om att påskynda utfasningen av HCFC till 2030.

Men BAGAI noterade också “okontrollerad tillväxt av HFC-utsläpp kommer att uppta en andel på 7-19% av totala CO2-utsläppen år 2050, siffror som hämtats från rapporter från FN:s klimatpanel (IPCC)”. Denna ökning av HFC-utsläpp är inte okontroversiell och BAGAI menar att “en okontrollerad HFC-tillväxt kan komma att uppväga den klimatvinst som uppnås genom Montrealprotokollet”.

För att minimera risken för alltför stora HFC-utsläpp förespråkar Atul BAGAI ett antal åtgärder, bl.a. att genomdriva normer och en miljömärkning som främjar de produkter som inte har någon, eller mycket låg, global uppvärmningspotential (GWP), ersätta HVAC&R-system med klimatsmarta och energieffektiva alternativ, samt främja ozon- och klimatvänliga alternativ till teknik som använder HFC via en aktiv grön upphandlingspolitik.

För att belysa just grön upphandlingspolitik berättde BAGAI hur UNEP arbetar med att främja offentlig upphandling av klimatvänliga alternativ till HFC i Asien och Stillahavsområdet. Bl.a. hölls en konferens i Korea i mars 2015, en konferens som syftade till att främja en dialog med offentliga upphandlare i Asien och Stillahavsområdet. Målet är att den offentliga sektorns upphandlingsverksamhet ska bli bättra på att hitta alternativa tekniska lösningar till HFC-teknik med hög GWP.

Konferensen i Korea visade att ozonnedbrytande ämnen (ODS) fortfarande används ofta i offentliga och privata byggnader och att de flesta länder i Asien och Stillahavsområdet inte har ett system för att spåra ozonnedbrytande ämnen (ODS). Detta kan delvis förklaras av bristande information, enligt nå UNEP:s samordnare, som menade att många upphandlingstjänstemän inte har tillräckligt med information om HFC och växthusgaser. Han menade vidare det enda sättet att motverka denna brist på information är att stärka den politiska viljan att främja en hållbar upphandlingsverksamhet. Det finns även finns ett behov av att uppmuntra miljömärkning av miljövänlig och energieffektiv teknik, vilket skulle underlätta att identifiera och upphandla miljövänliga produkter för den offentliga sektorn.

Drusilla HUFFORD, chef för Stratospheric Protection Division, en del av U.S. Environmental Protection Agency (EPA), tog också tillfället i akt att klargöra vad USA gör för att minska HFC-utsläppen. De största användningsområdena för ozonnedbrytande ämnen och HFC är, enligt Drusilla HUFFORD, luftkonditioneringen i bilar och andra fordon, luftkonditionering i hem, kontor och offentliga byggnader, samt livsmedelskylning inom handeln. Hufford visade bl.a. fallstudier på hur amerikanska försvarsdepartementet tar ansvar för att minska utsläpp och genomför förändringar, som t.ex. kontroll av taktiska fordons luftkonditionering och deras CO2-utsläpp.