Kontroller av inomhusluften i daghem och skolor skjuts upp

FRANKRIKE – Lagen om obligatoriska kontroller av inomhusluften i daghem och skolor för barn under 6 år skulle i normalt träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2015, men nu har Frankrikes miljöminister Ségolène Royal tillkännagivit att man skjuter upp datumet. I gengäld har riktlinjer för god praxis tagits fram, där man t.ex. understryker vikten av kontinuerlig ventilation även vintertid.

Regelbunden kontroll av kvaliteten på inomhusluften i vissa byggnader öppna för allmänheten är obligatoriska enligt en lag som röstades fram 2010. Denna lag gäller i synnerhet institutioner såsom daghem, skolor, boende för personer med funktionshinder och ungdomsanstalter.

Tillämpningen av den nya lagen kommer alltså att ske successivt och införandet av kvalitetskontroller av inomhusluft i offentliga byggnader kommer även de att ske undan för undan, beroende på typ av verksamhet. Man kommer t.ex. att tillämpa kravet på kvalitetskontroller på alla typer av institutioner som tar emot barn under 6 år fr.o.m. den 1 januari 2015. För grundskolor träder lagen i kraft den 1 januari 2018, fr.o.m. 1 januari 2020 för fritidshem och gymnasieskolor för att slutligen gälla för övriga verksamheter den 1 januari 2023.

Bedömningsmetoder ska anpassas efter ventilationssystem och lagen specificerar vad den efterföljande rapporten bör innehålla och huruvida den ska skickas till lokalens ägare eller till den som ansvarar för verksamheten i lokalen. Lagtexten innehåller en förteckning över de föroreningar som skall kontrolleras, provtagningsmetod, mätning och analys.

Texten anger också de maximala värden som kräver att ytterligare mätningar genomförs. Denna åtgärd syftar till att identifiera ursprunget till förekomsten av föroreningar i lokalen och motivera att långsiktiga åtgärder vidtas, anpassade till rådande förhållanden.