För låga krav till för höga kostnader för allmännyttans lågenergibostäder

FRANKRIKE – Den franska organisationen USH (Union sociale pour l’habitat) är i dagsläget inte övertygad om nyttan med lågenergibostäder för allmännyttans räkning. Man anser att kraven på lågenergibostäderna är för låga och att hyresgästerna kommer att få stå för de höjda kostnaderna som blir följden. USH arbetar med att stärka allmännyttans roll, främst i den franska bostadspolitiken, men organisationen samarbetar även med andra europeiska instutioner.

USH framför en mängd rekommendationer och krav gällande lågenergibostäder innan man är beredd att stödja den sortens byggprojekt för allmännyttan. Man menar att kunskapsnivån hos arkitekter, installatörer och driftstekniker bör stärkas, detta för att garantera kompetenta beräkningar och dimensioneringar av alla slag. Alla olika delområden i ett byggnadsprojekt, som t.ex. hydraulsystem, dimensionering av solpaneler för värme och varmvatten, värmepumpar och ventilation, bör omfattas av denna kompetenshöjning.

Kraven utfärdas av organisationen USH, som arbetar med att transformera eller/och renovera redan existerande fastigheter till lågenergifastigheter, alternativt bygga nya fastigheter efter lågenerginormer för allmännyttans räkning, och som alltså vill se en förbättring inom utformning och utförande på alla plan. Utvärderingen av faktiska energibesparingar är av största betydelse för att USH ska kunna fatta rätt beslut och vara beredda att göra de investeringar som krävs, både när det gäller att byta ut befintliga anläggningar och att sedan sköta driften med allt vad detta innebär.

USH har beräknat att installationskostnaderna blir högre än energibesparingarna och att räkningen kommer att betalas av de boende. Denna extra kostnad beror ofta på bristande kunskaper vid installationen av komplexa eller känsliga system, vilket kan generera högre underhållskostnader. Det är viktigt att det förs diskussioner med installatörer, programmerare och operatörer vid byggnadsprojektet inledning, detta för att säkerställa ett lämpligt val av anläggningar och material. Då kan man bättre garantera att olika typer av installationer fungerar felfritt över en längre tid, att konsumtionskrav uppfylls och att prestandan förblir hög.

Enligt organisationen uppfyller energieffektiva fastigheter som är byggda för allmännyttans räkning inte alltid de krav som ställts. USH rapporterar om somliga aktörers vilja att skyla över sin utrustnings ekonomiska konsekvenser till förmån för dess energiprestanda. Kort sagt, om energieffektiva installationer kräver alltför stora investeringar är de inte till någon nytta för hyresgästen, eftersom de genererar extra avgifter och den totala kostnaden är långt högre än de besparingar som görs tack vare hög energieffektivitet.

Att tillhandahålla tydliga och kortfattade instruktioner är ett exempel på hur man kan förbättra regleringen av installationer, service och underhåll och trygga en oklanderlig drift. Det är viktigt med välskriva och begripliga tekniska instruktioner om hur t.ex. underhållet av ett aggregat ska göras.