FRAMTIDSUTSIKTER FÖR FASTIGHETERS ENERGIPRESTANDA

FRANKRIKE – En fransk organisation som arbetar för att främja byggnation av miljövänliga bostäder, l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID), presenterade i december 2014 sin rapport “Baromètre 2014”, som gjorts på uppdrag av Claude LENGLET, projektledare för den s.k. tredje industriella revolutionen.

OID samlar årligen in teknisk data och miljödata från 5 000 fastigheter av olika slag, vilket representerar en yta på mer än 15 miljoner m². Detta innebär att man kan erbjuda fastighetsmarknaden dagsaktuella indikatorer baserade på kommersiella fastigheters utveckling av energi- och miljöprestanda.

Mellan 2012 och 2014 visade siffrorna en nedgång i energikonsumtionen för kontor och butiker. Kan detta vara de första synliga resultaten i stor skala, en följd av de åtgärder som vidtagits när det gäller att förbättra energiprestanda sedan en ny miljölag röstades igenom 2010, frågar man sig i rapporten? Att styra konsumtionen betecknas som ett av de viktigaste verktygen för att uppnå det som är miljölagens främsta mål; en minskad energiförbrukning.

Enligt rapporten minskar kommersiella fastigheters energiförbrukning sedan tre år. År 2014 visade indikatorer för kontorsbyggnader och köpcentra att energiförbrukningen minskat med i genomsnitt 2%, trots en kall vinter. Energiförbrukningen för kontor minskade också, men trots detta befinner sig 58% av alla kontorsbyggnader fortfarande i klass E, F och G på skalan för energiprestanda.

Man noterar i rapporten att åtgärder för att följa nya normer genomförts i ett ökande antal av de fastigheter som ingår i undersökningen, både vid nybyggnation och renovering. De tidigare publikationer OID gett ut har bidragit till att bättre förstå förutsättningarna för olika energibesparande åtgärder och nästkommande års studier kommer att kunna mäta effekterna.

“Vi har chansen att uppleva en period som förbereder djupgående förändringar av fastighetssektorn under de kommande decennierna. Det är därför 2014 års upplaga av OID:s rapport särskilt analyserar de beslut som kommer att påverka fastighetsmarknaden i morgon.” säger Lois MOULAS, ordförande i OID. Rapporten omfattar sålunda kapitel om vad man i Frankrike kallar den tredje industriella revolutionen, behandlar förordningar (som RBR2020 2050) och lagen om ”energiövergång” (en kraftig nedskärning av användningen av fossilbränslen) med exempel på tillämpningar.

”Mellan verklighet och framtida möjligheter”, så avslutar Guy MARTY, generaldirektör för IEIF (Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière, en fransk organisation som arbetar med fastighetsinvesteringar i Frankrike och Europa), rapporten “Baromètre 2014” och betonar att “energiprestanda befinner sig vid korsningen av tvång, uppmaningar och drömmar,” och frågar sig om den känsliga balansen kommer att respekteras i framtiden, om det som är dröm i dag kommer att bli krav i morgon.