KONFERENS OM INOMHUSLUFT I FRANKRIKE

FRANKRIKE – En fredag i november höll SWEGON France årets sista seminarium inom ramarna för “Swegon Air Academy”; en konferens om inomhusluft. SWEGON:s dotterbolag i Frankrike arrangerar varje år ett antal konferenser, som liksom övriga aktiviteter inom “Swegon Air Academy”, vill verka som ett neutralt forum för att sprida kunskap, erfarenhet och information om ventilation och inneklimat. SWEGON:s önskar via arrangemangen nå fastighetsägare, hyresgästföreningar, byggföretag, arkitekter, och andra beslutsfattare som berörs av ventilation.

Konferensen, som startade på morgonen och pågick fram till lunch, hölls i Saint-Priest, nära Lyon. Två föredragshållare medverkade: Séverine KIRCHNER och Frank HOVORKA. Den senare är ledamot i den franska ledningskommitté som på nationell nivå övervakar övergången till digital teknik inom byggnation, medan Séverine KIRCHNER är expert på kemiska föroreningar och ansvarig för forskning och folkhälsa hos den franska myndigheten som ansvarar för hälsa, teknik och vetenskap inom byggnation (CSTB),

Frank HOVORKA berörde frågor om luftföroreningar inomhus, ventilation och luftbehandling, Han talade vidare om fastighets- och byggbranschen; båda inne i ett intensivt skede av förändring och anpassning eftersom de kännetecknas av revolution på tre fronter samtidigt (digital, energi och ekologi). Frank menar att frågorna i framtiden kommer att fokusera på förvaltning av energi och resurser, komfort, hälsa och välbefinnande, men även på byggnaders hela livscykel.

Séverine KIRCHNER redogjorde för en ny utredning som avhandlar kvaliteten på inomhusluft. Hon diskuterade också resultaten av andra forskningsprojekt som tidigare genomförts, och debatterade olika förslag på hur man kan öka kunskapen i ämnet inomhusluft, och vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att förebygga och förbättra, när det gäller kvaliteten på den luft vi alla är så beroende av.

För mer information om konferens om inomhusluft, titta på webbsidan Swegon Air Academy.