SWEGONS VENTILATIONSAGGREGAT SVARAR UPP TILL EKODESIGN LOT 6

SVERIGE – SWEGON tillkännagav idag på sin hemsida att bolagets samtliga ventilationsaggregat nu svarar upp till Ekodesign Lot 6. Man har därför i dagarna släppt uppdaterade dokument för sortimenten Gold respektive Compact luftbehandlingsaggregat. Ekodesign-direktivet Lot 6 trädde i kraft den 1 januari i år.

EU:s målsättning är att år 2020 ha minskat den totala energiförbrukningen, och därmed minskade utsläpp av växthusgaser som följd, med 20% . Ekodesign-direktiven (2009/125 / EG), och närmare bestämt Lot 6, gäller särskilt ventilationsaggregat. Avsikten med direktivet är att åstadkomma mer energieffektiva installationer. Beräkningar visar på årliga europeiska energibesparingar på 1300 PJ (petajoule) år 2025 – en siffra som motsvarar ungefär dagens hela elproduktion i England. Värme, ventilation och luftkonditionering representerar ungefär 15% av EU:s sammanlagda energiförbrukning.

Ekodesign-direktivet Lot 6 har utformats för att nå sitt uttalade mål genom att inrätta minimikrav för ventilationsprodukter, krav som skall genomföras stegvis mellan 2016-2018. Man vill fasa ut ineffektiva produkter och samtidigt underlätta energieffektiva produkter att hitta fram till slutkunderna. En viktig beståndsdel för att nå målet består givetvis att ge alla intressenter riktig information och vägledning.

SWEGON bekräftade på sin hemsida i samband med att de nya dokumenten för Gold- och Compact-sortimentet släpptes att man fortsätter att sträva efter att öka energieffektiviteten och minska energiåtgången med alla sina produkter och i alla sina projekt.